Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία « Λέσχη Φίλων – Μοτοσικλετιστών Varadero Ελλάδας» και με έδρα την ΑΘΗΝΑ. Η επωνυμία του σωματείου στα Αγγλικά θα είναι «Varadero Club Hellas» και θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Σκοπός του Σωματείου

Σκοπός του Σωματείου είναι η καλλιέργεια και η προώθηση του συνδέσμου μεταξύ ιδιοκτητών ή φίλων της μηχανής τύπου Varadero και Μάρκας HONDA, η διοργάνωση εκδρομών και λοιπών περιηγήσεων ή/και συμμετοχή σε κοινωνικές και λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητες με θέμα τον άνω τύπο μηχανής και γενικότερα τη μηχανοκίνηση και συναφείς με αυτή δραστηριότητες. Η Λέσχη απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε φίλους του συγκεκριμένου τύπου μηχανής σε μια προσπάθεια να φέρει κοντά ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος και ενδιαφέροντα.

Άρθρο 3

Εγγραφή μέλους

Ενεργό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει εκείνος για τον οποίο ισχύουν και οι τρείς ακόλουθες συνθήκες:

A) Eίναι κάτοχος του συγκεκριμένου τύπου μηχανής (HONDA Varadero XL1000V) και

Β) Προταθεί τουλάχιστον από τέσσερα ήδη μέλη και

Γ) Συμμετάσχει σε τουλάχιστον 2 εκδρομές πρίν την εγγραφή του ως μέλος.

Δ) Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος επιθυμεί να συμμετάσχει σε εκδρομικές εκδηλώσεις του σωματείου θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνη με υπόδειγμα στην οποία ρητά αναλαμβάνει την ευθύνη συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτές.

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας συνδρομής το ύψος της οποίας και ο τρόπος καταβολής της θα καθορίζονται με ετήσια απόφαση της Γ.Σ.

Η διαδικασία εγγραφής μέλους αρχίζει με την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Γραμματεία ότι επιθυμεί να γίνει μέλος του Σωματείου δηλώνοντας εγγράφως ότι ασπάζεται το σκοπό του Σωματείου και υιοθετεί τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. με την οποία γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται το μέλος και τη καταβολή του ποσού ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 4

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. στην οποία μπορεί να παρίσταται και να ψηφίζει και με αντιπρόσωπο, αρκεί αυτός να είναι μέλος του Σωματείου και να εξουσιοδοτείται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

Όλα τα μέλη είναι ισότιμα και έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου. Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να προωθούν τους σκοπούς του Σωματείου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όποτε τους ζητηθεί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά είναι δυνατό να βλάψει το έργο, τους σκοπούς τη φήμη του Σωματείου και γενικότερα αντιτίθεται στον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 5

Αποχώρηση μέλους

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε θελήσει, αφού προηγηθεί έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και εφόσον τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές και άλλες ειδικότερες υποχρεώσεις του προς το Σωματείο. Σε περίπτωση αποχώρησης, το μέλος δεν δικαιούται καμίας χρηματικής ή άλλης αποζημιώσεως.

Άρθρο 6

Διαγραφή μέλους από το Σωματείο

Θέμα διαγραφής μέλους τίθεται όταν συντρέχουν κάποιοι ή και όλοι από τους παρακάτω λόγους.

1 . Μέλος που δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ. Σ., που παραβαίνει το Καταστατικό και τον Εσωτερικό κανονισμό ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό και γενικότερα επιδεικνύει συμπεριφορά ανάρμοστη και ασυμβίβαστη με τη σωματειακή τάξη ή προβαίνει σε δηλώσεις και ενέργειες που δημιουργούν προβλήματα στο έργο και την υστεροφημία του Σωματείου.

2. Μέλος για το οποίο έπαψε να ισχύει η συνθήκη Α) του Αρθρου 3.

3 . Μέλος που καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής ή της ανανέωσης αυτής πέραν των δύο μηνών. Ως ημερομηνία ανανέωσης ορίζεται η ημ/νία κατά την οποία το μέλος συμπλήρωσε έτος από την ημ/νία πρώτης εγγραφής του.

Η διαγραφή στην πρώτη περίπτωση γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. ενώ στις περιπτώσεις δύο, τρία και τέσσερα με απόφαση του Δ.Σ. Σε κάθε όμως περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την αποβολή μέλους, το Δ.Σ. οφείλει να καλέσει τον προτεινόμενο για διαγραφή σε απολογία προφορικώς ή εγγράφως, ενώπιον της Γ.Σ. στην πρώτη περίπτωση και του Δ.Σ. στη δεύτερη και τρίτη. Τόσο οι εισηγήσεις για την αποβολή μέλους όσο και οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Το μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γ.Σ. για ακύρωση της απόφασης διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται στη γραμματεία του Σωματείου εγγράφως, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής. Αν γίνει προσφυγή η απόφαση της διαγραφής δεν εκτελείται έως την τελική απόφαση της Γ.Σ. Ως απόφαση της Γ.Σ θεωρείται το αποτέλεσμα ανοικτής και δια χειρός ψηφοφορίας στην οποία απαιτείται πλειοψηφία της τάξεως του 1/3 των παρευρισκομένων μελών.

Μέλος που διεγράφη σύμφωνα με τις 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν θεωρείται οριστικά διαγεγραμμένο αλλά επανεγγράφεται αν ισχύουν και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:

A) Εγκριθεί η επανεγραφή του απο το Δ.Σ

B) Καταβάλλει τις καθυστερούμενες συνδρομές.

Σε περίτπωση οριστικής διαγραφής, το μέλος δεν δικαιούται επιστροφή της χρηματικής αξίας συνδρομής ή άλλης αποζημιώσεως.

Άρθρα 7-9, Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται από τη Γ.Σ. για ετήσια θητεία με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται κατά την ίδια ψηφοφορία και δύο αναπληρωματικά μέλη, που αναπληρώνουν τα καθ’οιονδήποτε τρόπο εξερχόμενα του Δ.Σ. μέλη, προ της λήξεως της θητείας τους. Σε περίπτωση που εξήλθε του Συμβουλίου τόσος αριθμός μελών ώστε να καθίσταται ανέφικτη η λειτουργία του, συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του έκτακτη Γ.Σ. που προβαίνει στην εκλογή των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Η Γ.Σ. δικαιούται να παύσει το Δ. Σ. είτε ολόκληρο είτε ορισμένα μόνο μέλη του κατόπιν έγγραφης αίτησης μομφής. Η έγγραφη αίτηση μομφής θα πρέπει να κατατίθεται προσυπογεγραμμένη απο τουλάχιστον το 1/3 των εγγεγραμένων μελών. Η τελική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης μομφής λαμβάνεται κατόπιν φανερής με ανάταση των χειρών, ψηφοφορίας μεταξύ των μελών και με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5. Μετά τη λήψη της απόφασης περί οριστικής παύσης του Δ.Σ. ή μελών του, διενεργείται ψηφοφορία για την εκλογή νέου Δ.Σ. ή μελών αυτού στη θέση των παυθέντων κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο μέχρι τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ.

Άρθρο 8

Συγκρότηση Δ.Σ.

Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν Πρόεδρο, ένα Γ. Γραμματέα έναν Ταμία εναν Υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων και έναν υπεύθυνο εκδρομικού . Μετά την εκλογή τους τα νέα μέλη του νέου Δ.Σ παραλαμβάνουν τη Διοίκηση από το απερχόμενο Δ.Σ.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου – εκτός καθιερωμένης συνεδριάσεως- με αίτηση τους στον Πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε δέκα (10) ημέρες απο την ημέρα κατάθεσης της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή μπορούν να το καλέσουν τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τρία μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των μετεχόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει επί τρεις συνεδριάσεις χωρίς ουσιώδη λόγο κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Η θέση μέλους του Δ.Σ είναι άμισθη. Ουδεμία αμοιβή, αποζημίωση η άλλο αντάλλαγμα δικαιούνται να ζητήσουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη του Δ.Σ.

Αρθρα 10-14 Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Η εκπροσώπηση του Σωματείου σε όλες τις σχέσεις του προς τις Αρχές, όπως και προς όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Η διεύθυνση, ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

3. Η υπογραφή από κοινού με το Γραμματέα όλων των εγγράφων του Σωματείου, των πρακτικών συνεδριάσεων και από κοινού με τον Ταμία όλων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

4. Κάθε έγγραφο του Σωματείου που υποβάλλεται προς οποιαδήποτε αρχή επίσημο, εφόσον δεν φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, είναι άκυρο δεν αναγνωρίζεται και εμπίπτει στις διατάξεις του Ποινικού Δικαίου έστω και αν φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου ή του Προέδρου ¨η του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

2. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου.

3. Τηρεί τα βιβλία του Σωματείου, επιμελείται τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., φυλάττει την σφραγίδα του Σωματείου και διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία.

4. Το Γ. Γραμματέα απόντα η κωλυόμενο μπορεί να αναπληρώσει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 12

Aρμοδιότητες του Ταμία

Ο ταμίας με την ανάληψη των καθηκόντων του υποχρεούται στην υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με υπόδειγμα στην οποία ιδιόχειρα και υπεύθυνα θα αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τη φύλαξη των χρημάτων, την απώλεια εγγράφων της αρμοδιότητάς του και με το οποίο ρητά θα αποδέχεται ότι κάθε απώλεια χρημάτων καλύπτεται από δική του περιουσία.

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία της Περιουσίας, της Διαχείρισης και του Ταμείου του Σωματείου και εισπράττει με τον τρόπο που ορίζεται από το Δ.Σ. τις παντός είδους εισφορές προς το Σωματείο.

Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται οπωσδήποτε από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Κατά τη λήξη του κάθε έτους ο Ταμίας συντάσσει απολογισμό της ταμειακής διαχειρίσεως του λήξαντος έτους στον οποίο θα απεικονίζονται συνοπτικά τα κεφάλαια οι εισπράξεις και οι πληρωμές που έγιναν.

Ο απολογισμός εγκρίνεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται προς τελική έγκριση στην ετήσια Γ.Σ.

Ο Ταμίας προβαίνει στην ανάληψη καταθέσεων από τις Τράπεζες και οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως, καθώς και στην είσπραξη κάθε τραπεζικής επιταγής, συναλλαγματικής ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου του οποίου δικαιούχος ή κομιστής είναι το Σωματείο.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Δημοσίων σχέσεων

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων είναι αρμόδιος για την ενημέρωση και προβολή των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Σωματείου προς τους αρμόδιους φορείς και τα ΜΜΕ

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Εκδρομικού

O Υπεύθυνος εκδρομικού είναι αρμόδιος για τη συλλογή, επεξεργασία, και κατάθεση προτάσεων που αφορούν τις εκδρομές του Συλλόγου καθώς και την οργάνωση αυτών σε συνεργασία με δύο βοηθούς διεκπεραιωτές. Οι βοηθοί διεκπεραιωτές ανήκουν στα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 15

Γενική Συνέλευση

Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Το Δ.Σ. υποχρεωτικά συγκαλεί την τακτική ετήσια Γ.Σ. μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. όποτε το κρίνει σκόπιμο, υποχρεούται δε να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εάν τη σύγκληση ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών με έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση των μελών γίνεται με προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου με κάθε ένα απο τα μέλη ξεχωριστά και με δημοσίευση στον Δικτυακό τόπο (Internet Site) του Συλλόγου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Νόμος ή το παρόν απαιτεί διαφορετική πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών. Για προσωπικά όμως θέματα, και για την εκλογή του Δ.Σ. η ψηφοφορία είναι μυστική.

Οπου δεν απαιτείται ειδική απαρτία η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα το 1/3 τουλάχιστον των μελών. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Όπου ο νόμος ή το παρόν απαιτούν την ύπαρξη ειδικής (αυξημένης ή διαφορετικής) απαρτίας και αυτή δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ. αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τόσα μέλη όσα απαιτούνται και κατά την πρώτη συνεδρίαση. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η συνέλευση διεξάγεται υπό την προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. εκτός εάν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και θέμα εκλογής Δ.Σ. ή πρόταση μομφής κατά του Δ.Σ., οπότε η Γ.Σ. εκλέγει προ ημερησίας διατάξεως τον Πρόεδρο της. Η Γ.Σ. επιτρέπεται να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο για θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγεται:

1. Η εκλογή και παύση των μελών του Δ.Σ.

2. Η έγκριση του ισολογισμού.

3. Η απόφαση για την διάλυση του Σωματείου ή την τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των οργάνων της διοίκησης.

Στα πλαίσια του καλύτερου προγραμματισμού, του καταμερισμού της εργασίας, της ταχύτερης επιδίωξης των σκοπών του Σωματείου προβλέπεται επίσης η δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών που έργο θα έχουν την επεξεργασία και μελέτη ειδικότερων θεμάτων που θα τίθενται στη Γ.Σ. προς τελική έγκριση.

Άρθρο 17

Πόροι του Σωματείου- Περιουσία

1. Οι Πόροι του Σωματείου προέρχονται ή/και αποτελούν:

2. Δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές που γίνονται δεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.

3. Έσοδα χορηγιών.

4. Έσοδα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναντήσεις μελών.

5. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.

6. Κάθε άλλο νόμιμο μέσο προσπορισμού οικονομικής ωφέλειας. Για την επαχθή και χαριστική απόκτηση ακίνητης περιουσίας καθώς και για τη μεταβίβαση αυτής απαιτείται έγκριση του Δ.Σ, που καθορίζει και τους όρους της χρησιμοποίησης των χρημάτων που προέρχονται από την μεταβίβαση ή από άλλα ανταλλάγματα.Η υπογραφή των σχετικών συμβολαιογραφικών ή άλλων εγγράφων ενεργείται από το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά από το Δ.Σ.

Άρθρο 18

Υποχρεωτικά Βιβλία

Η διοίκηση του Σωματείου τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

1. Βιβλίο Μητρώου Μελών.

2. Βιβλίο Διαχείρισης.

3. Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ και Γ.Σ

4. Μπλοκ αποδείξεων εισπράξεων.

Άρθρο 19

Τροποποίηση Καταστατικού

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται μόνο για το σκοπό αυτό και στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται αριθμός μελών που να υπερβαίνει το 1/2 σε αντίθετη περίπτωση εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 20

Διάλυση Σωματείου

Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται μόνο για το σκοπό αυτό και στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται το μισό τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρευρισκομένων μελών του Συλλόγου. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η περιουσία του διαλυόμενου Σωματείου διατίθεται με απόφαση του τελευταίου Δ.Σ. σε σκοπούς παρεμφερείς ή σύμφωνους προς τον σκοπό του διαλυθέντος Σωματείου μέσα στα πλαίσια που έχουν προσδιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση στη συνεδρίαση της οποίας αποφασίσθηκε η διάλυση.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση Σωματείου

Το Σωματείο διαλυόμενο τίθεται σε εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενο μόνο για το σκοπό της εκκαθαρίσεως. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως κάθε έγγραφο του Σωματείου φέρει υποχρεωτικά ότι τούτο βρίσκεται σε εκκαθάριση, εκκαθαρισταί δε τρεις τον αριθμό εκλέγονται από τη Γ.Σ και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία προβαίνοντες στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου της οποίας το τυχόν ενεργητικό διατίθεται σε σκοπούς τους οποίους ορίζει και αποφασίζει η Γ.Σ στη τελευταία της συνέλευση η οποία συνέρχεται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 22

Ιδρυτικά μέλη – Εμπνευστές Σωματείου.

Tα ιδρυτικά μέλη και εμπνευστές του σωματείου Varadero Club Hellas είναι οι κάτωθι.

1.Παναγιώτης Τζίτζος του Δημητρίου και της Βασιλικής.

2.Νικόλαος Σπανός του Χρήστου και της Ελευθερίας.

Άρθρο 23

Σφραγίδα του Σωματείου

Το Σωματείο έχει σφραγίδα παραλληλόγραμμη χωρίς περίγραμμα με τις λέξεις Varadero Club Hellas στο επάνω μέρος της περιφέρειας και τις λέξεις www.varaderoclub.gr στο κάτω μέρος, στο δε μέσο της φέρει σχήμα μοτοσικλέτας τύπου Varadero και στο οποίο αναγράφεται ημικυκλικά και στο πάνω μέρος “VARADERO CLUB HELLAS” και στο κάτω “VARADERO”

Για οποιαδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν αποφασίζει το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ και του Νόμου περί Σωματείων.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που εκλέγηκε από την ιδρυτική συνέλευση υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γ.Σ. .

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε στην ΑΘΗΝΑ Αττικής, διαβάστηκε στην ιδρυτική συνέλευση του Σωματείου της , εγκρίθηκε από όλα τα μέλη και υπογράφεται από αυτά όπως ακολουθεί:

Άρθρο 24

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από εικοσιτέσσερα (24) άρθρα συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση και ψηφίστηκε ομόφωνα κατ’άρθρο και στο σύνολό του με ανάταση χειρών. Τα μέλη του Σωματείου ζητούν από το Πρωτοδικείο Αθηνών την έγκρισή του και την καταχώρησή του στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                 Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή                                                                                                       Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

ΗΜ/ΝΙΑ                                                                                                                                                                               ΗΜ/ΝΙΑ

…………..                                                                                                                                                                       …………..